شیوه نامه برگزاری ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

شیوه نامه برگزاری ششمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه دوره اول امام حسین علیه السلام جهت دریافت شیوه نامه مسابقات قرآنی کلیک نمائید

شیوه نامه برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

شیوه نامه برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور شیوه نامه برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه مدارس دخترانه و پسرانه دوره اول امام حسین (ع)  جهت دریافت کلیک نمائید

شیوه نامه برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

شیوه نامه برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه دوره اول امام حسین علیه السلام جهت دریافت شیوه نامه مسابقات قرآنی کلیک نمائید

شیوه نامه برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور

شیوه نامه برگزاری سومین دوره مسابقات قرآنی ترنم نور ویژه مدارس دخترانه و پسرانه دوره اول امام حسین (ع)  جهت دریافت کلیک نمائید جهت دریافت شیوه نامه مسابقات قرآنی کلیک نمائید