ارائه توضیحات لازم به دانش آموزان در رابطه با مسابقات ترنم نور- دخترانه شماره ۱

امروز ۲۹ دی ماه ۹۵ مربی پرورشی خانم عطائی در برنامه صبحگاه برای دانش آموزان برگزیده مسابقات قرآن وعترت  مرحله اول آموزشگاهی  در رابطه باحدود ومحتوای مسابقات  برای مرحله دوم  نواحی توضیحاتی را دادند.

 

 

 

نویسنده مطلب: دبیرخانه