برگزاری هفتمین جلسه محفل قرآنی -پسرانه شماره ۳

در روز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه هفتمین جلسه محفل قرآنی در دبیرستان دوره اول دخترانه شماره ۲ از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹با حضور استاد نظامی برگزار شد.
لازم به ذکر می باشد یک نفر از دانش آموزان این آموزشگاه آقایمحمد جواد رضوی و علی خان پور در این محفل تلاوت داشتند .1

نویسنده مطلب: دبیرخانه