برگزاری برنامه قرآنی- پسرانه سبزوار

برگزاری برنامه فرهنگی با نام کانون صالحین

با توجه به تعطیلی مدرسه در روز پنجشنبه و نداشتن برنامه ای مناسب از طرف دانش آموزان و خانواده آنها، بر آن شدیم تا در این روز برنامه ای فرهنگی – ورزشی تحت عنوان کانون صالحین برنامه ریزی و اجرا کنیم.
در این روز دانش آموزان راس ساعت ۷:۳۰ در مدرسه حاضر شده و پس از صرف صبحانه که هر هفته برعهده یک کلاس می باشد به استقبال قصه های قرآنی می روند و بعد از آن به طرف سالن ورزشی حرکت کرده و در رشته های مختلف مسابقات خود را انجام می دهند.

نویسنده مطلب: دبیرخانه