برگزاری آزمون احکام-پسرانه سبزوار

مرحله آموزشگاهی آزمون احکام در اوایل دی ماه، در روزهای مختلف و در تمامی پایه ها برگزار شد تا منتخبین آموزشگاه مشخص شوند. باید اشاره کرد به دلیل اینکه هدف اصلی از برگزاری این آزمون آشنایی دانش آموزان با احکام اسلامی بود، کلیه دانش آموزان این آموزشگاه در آزمون شرکت داده شدند.

 

نویسنده مطلب: دبیرخانه