تماس دبیرخانه دخترانه مسابقات قرآنی ترنم نور

مربی پرورشی دبیرخانه دخترانه مسابقات قرآنی ترنم نور ضمن برقرای تماس با مدارس دوره اول دخترانه توضیحات لازم در خصوص نحوه برگزاری ،رشته ها قرآنی و … را اراده و همچنین به پرسشهای آنان پاسخ دادنددر پایان از مدارس درخواست شد خبرهای خود را جهت قرارگرفتن روی وب سایت مسابقات قرآنی ترنم نور  به دبیرخانه ارسال نمایند.

نویسنده مطلب: دبیرخانه