برگزاری جلسه محفل انس با قرآن کریم-دخترانه تربت حیدریه

در روز سه شنبه مورخه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ محفل انس با قرآن با رویکرد آموزشی در ادامه جلسات قبل برگزار گردید.

S6307680

نویسنده مطلب: دبیرخانه